قلب

پیشگیری از بیماری های قلبی
پیشگیری از بیماری های قلبی

خطرناک ترین بیماری قلبی در حال حاضر حدود 43% از مرگ و میرها بخاطر بیماری های قلبی می باشد و این بیماری جزء یکی از خطرناک ترین بیماری های جهان محسوب می شود. بیماری های قلبی سن خاصی نمی شناسد و هم در کودکان، نوجوانان و میان سال ها دیده می شود. بسیاری از این […]

1 سال قبل مطالعه